Adatvédelem

Adatkezelési Szabályzat

 1. Tájékoztató

Az Adatvédelmi Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályosjogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel azInfomediátor Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelelaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az „Online Privacy Alliance” ajánlásainak.

Adatkezelő: dr. Grabovszky Norbert ügyvéd

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalom-meghatározások és értelmezéseik

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi alapelvek

– Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

– Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

– Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

– A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

– Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

– Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

– Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során
 2. a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni
 3. b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni
 4. c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl
 5. d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük
 6. e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Különleges adatot nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

 1. Adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja Infomediátor Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda szolgáltatásainak nyújtása. Az alternatív vitarendezéssel összefüggő eljárás megindítása, valamint maga az eljárás is kizárólag elektronikus úton zajlik. Az eljárás során szükséges  személyes adatok megadása, különösen a kérelem előterjesztése során.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az Infomediátor Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt szükséges.

 1. A személyes adatok felhasználása és kezelése

Az Infomediátor Informatikai Felhasználóvédelmi  Iroda az 1998. évi VI. törvény a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény alapján nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a ) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

 1. b)hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 2. c)változatlansága igazolható (adatintegritás)
 3. d)a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Az üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az üzemeltető az adatkezelés során megőrzi

a ) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 1. b)a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 2. c)a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 3. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai

A felhasználó bármikor tájékoztatását kérhet személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Egyéb tájékoztatás

Cookie-k (sütik) használatáról

A cookie-k olyan egyedi látogató azonosítók, melyek a szolgáltatást igénybevevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megismerhesse a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyikrészét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhezés, méréséhez. A weboldal e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.

Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.

A felhasználó böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is.

Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a mygpticket.hu weboldalon.